Байгаль орчины алба

БОАлба, Нөхөрлөлүүд

 бох 

нөхөрлөл

 

ОЙН  НӨХӨРЛӨЛ

Тус сум нь нийт 34655 га ойн сан бүхий газар нутагтай. Үүнээс өнөөдрийн байдлаар ойн санг хамгаалах, ашиглах, нөхөн сэргээх зорилгоор Өгөөмөр багт О.Энхтайван ахлагчтай “Сайхан овоо” 1105 га, П.Болдбаатар ахлагчтай “Цант” 470 га, Ж.Нямдорж ахлагчтай “Сайхан Хангай” 3033 га,  Бичигт багт Я.Бямбаа ахлагчтай “Баян булаг” 1636 га, Л.Угтахбаяр ахлагчтай “Сүжигт Хайрхан” 3282 га, Ч.Оюунсуртал ахлагчтай “Арангат Баянгол” 2490 га, Б.Сарангуа ахлагчтай “Баялаг Арангат” 954 га, Нарт багт М.Баяраа ахлагчтай “Шивэртий Хайрхан- Ус эрдэнэ” 2685 га, Т. Баярсайхан ахлагчтай “Жаргалант” 50 га, А.Болдбаатар ахлагчтай “Суварга Хайрхан”  2436 га, Б.Нямсайхан ахлагчтай “Моностой”  1457 га, Р. Отгобаяр ахлагчтай “Буянт Зур” 1057 га, М. Болормаа ахлагчтай “Эрдэнэ Хайрхан”  2685 га, Д.Пүрэвдорж ахлагчтай “Ар гууль” 538 га,  Ц.Сарантуяа ахлагчтай “Ганга Хайрхан” 1626 га, Д.Цотбаатар ахлагчтай “Хайрхан Овоо” 989 га, Д.Алтантуяа ахлагчтай “Халиун Буга” 1097 га, Б.Оюунчимэг ахлагчтай “Шавартай Баянхангай”  691 га, Н.Цогтбаатар ахлагчтай “Аглаг” НҮТББ  652 га ойн санг тус бүр эзэмшин нийт 19  ойн нөхөрлөл  26.906 га ойн санг 258 гишүүнтэйгээр Сумын ИТХурлын тогтоолоор баталгаажин, сумын Засаг даргатай гэрээ байгуулан ажиллаж байна.