Нэг цонхны үйлчилгээ

СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН НЭГ ЦЭГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХАМТ ОЛОН

1 цэг

Өвөр эгнээнд: Нийгмийн даатгалын байцаагч А.Ууганцэцэг, газрын даамал П.Батмөнх, Нийгмийн халамжийн байцаагч Ч.Загалмаа

Арын эгнээнд: Татварын байцаагч Н.Бадамханд, Улсын Бүртгэгч Т.Өлзийбуян