Сумын архив

Сумын архив

БОРНУУР СУМЫН АРХИВ

тунгалаг

Борнуур сумын Засаг даргын Тамгын газрын дэргэдэх архив нь Борнуур САА-н архивын үндэс суурь дээр байгуулагдсан. Одоо Засаг даргын Тамгын газрын архивт Борнуур сум САА, Борнуур ХК, Даваанбулаг ХК, төсөвт 5 байгууллагын архивын баримт бичгүүд хадгалагдаж байна. Үүнд: 2004-2017 оны байнга хадгалах 234 нэгж 70 жил хадгалах 1954-1917 оны 210 нэгж, түр хадгалах 1990-2017 оны 2840 нэгж, нийт 3284 нэгж материал тус тус хадгалагдаж байна.

Амьдрал ус мэт урсан өнгөрөнө.

Архив уул мэт сүндэрлэн үлдэнэ.