Эрх зүйн баримт бичиг

Эрх зүйн баримт бичиг

ЭРХ ЗҮЙН БАРИМТ БИЧИГ

2018.11.28                                                                                 БОРНУУР СУМ

/сумандаа нийтээр дагаж мөрдүүлэхээр гаргасан хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа сумын ИТХ-ын тогтоол шийдвэр, Засаг даргын захирамж, хамаарна./ 

дд Эрхзүйн актын нэр, агуулга Огноо Дугаар Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн огноо, улсын бүртгэлийн дугаар Хяналт тавих хэрэгжүүлэх газар
1. Хог хаягдлын төлбөрийн хэмжээ
хавсралт /сумын ИТХ-ын тогтоол/
2013.03.05 07 Улсын бүртгэлд бүртгүүлээгүй БОХУБайцаагч,
ТУБайцаагч
2. Сумын нутаг дэвсгэрт газар эзэмших ашиглах өмчлөх журам
/сумын ИТХ-ын тогтоол/
2015.05.25 05 Улсын бүртгэлд бүртгүүлээгүй Газрын даамал
ТУБайцаагч
3. Жишиг үнэ тогтоон мөрдөх тухай /сумын ЗД-ын захирамж/ 2017.01.23 А/11 Улсын бүртгэлд бүртгүүлээгүй ОНИМАжилтан
4. Журам батлах тухай услалтын системийг өмчлөх ашиглуулах эзэмшүүлэх хамгаалах санхүүжүүлэх журамЖурам батлах тухай услалтын системийг өмчлөх ашиглуулах эзэмшүүлэх хамгаалах санхүүжүүлэх журам 2015.08.07 03 Улсын бүртгэлд бүртгүүлээгүй ИТХТ-чид
ЗДТГ-ын газар тариалангийн мэргэжилтэн
5. Тариалангийн бүс хэсэгчлэн тогтоох тухай 2017.02.09 02 Улсын бүртгэлд бүртгүүлээгүй ИТХТ-чид, ЗДТГ-ын газар тариалангийн мэргэжилтэн
6. Сумын ИТХТ-ийн тогтоол

“Жишиг үнэлгээ, үйлчилгээний хөлс шинэчлэн тогтоох тухай

2014.06.04 44 Улсын бүртгэлд бүртгүүлээгүй ЗДарга

ИТХ-ын нарийн бичиг

МЭҮТ

 

 нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээний акт гэдэг нь сумын нийт иргэдэд болон өрхүүдэд хамааралтай төлбөр хэмжээ тогтоосон, дүрэм журмууд мөн байнга мөрдөгдөх шинжтэй гэж ойлгоно