• 99879577
  • bornuur_zdtg@yahoo.com
Батлагдсан албан тушаалын тодорхойлолт
Нэр Хавсралт
1 Сумын эрүүл мэндийн төвийн даргын албан тушаалын тодорхойлолт ТАТАХ
2 Хүүхдийн цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын тодорхойлолт ТАТАХ
3 Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын албан тушаалын тодорхойлолт ТАТАХ
4 Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтны албан тушаалын тодорхойлолт ТАТАХ
5 Цахим үйлчилгээний ажилтны албан тушаалын тодорхойлолт ТАТАХ
6 Хууль эрх зүйн мэргэжилтны албан тушаалын тодорхойлолт ТАТАХ
7 Санхүү албаны даргын албан тушаалын тодорхойлолт ТАТАХ
8 Нийгмийн бодлогын мэргэжилтны албан тушаалын тодорхойлолт ТАТАХ
9 Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтны албан тушаалын тодорхойлолт ТАТАХ
10 Засаг даргын албан тушаалын тодорхойлолт ТАТАХ
11 Бэлчээр газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтны албан тушаалын тодорхойлолт ТАТАХ
12 Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтны албан тушаалын тодорхойлолт ТАТАХ
13 Багийн зохион байгуулагчийн албан тушаалын тодорхойлолт ТАТАХ
14 Багийн засаг даргын албан тушаалын тодорхойлолт ТАТАХ
15 Архив албан хэрэг хөтлөлтийн ажилтны албан тушаалын тодорхойлолт ТАТАХ